Make your own free website on Tripod.com

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์

 

            เอาล่ะครับถึงตรงนี้แสดงว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับกีตาร์กันพอสมควรแล้วนะครับ ซึ่งก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้ผมอยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้พื้นฐานเช่นเรื่องของ ทฤษฎีโน๊ตสากล, โน๊ตที่อยู่บนคอกีตาร์ และความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับกีตาร์บ้างแล้วมิฉะนั้นอาจจะลำบากนิดนึง ดังนั้นขอให้เพื่อน ๆ ไปศึกษาความรู้พื้นฐานได้จากหน้าดังกล่าวก่อนนะครับ ก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้นะครับ

            ในส่วนนี้ผมจะกล่าวถึงทฤษฎีทางดนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์ในขั้นที่สูงขึ้นมาอีกหน่อย(เท่าที่ผมมีความรู้)รวมถึงการนำไปใช้กับการเล่นกีตาร์ของเราเช่นในเรื่องของ scale, mode อะไรเหล่านี้เป็นต้น ตอนนี้คุณยังไม่ต้องตกใจครับที่อาจจะไม่คุณกับคำพวกนี้ต่อไปคุณจะคุ้นเคยกับมันเอง ดังนั้นส่วนนี้ผมจะกล่าวถึง

             Scale และ Mode

                1. Diatonic Scale

                2. Whole Tone Scale

                3. Cromatic Scale

                4. Major Scale และ Mode

                5. Minor Scale และ Mode

                    5.1 Natural Minor Scale

                    5.2 Harmonic Minor Scale

                    5.3 Melodic Minor Scale

                6. Diminished Scale

                7. Augmented Scale

                8. Pentatonic Scale

                9. Minor Pentatonic Scale

                1.0 Blue Scale

                11. Scale อื่น ๆ

 

           

กลับไปหน้าหลัก

                   

 

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์ ว่าด้วยสเกลและโหมด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์

 

            เอาล่ะครับถึงตรงนี้แสดงว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับกีตาร์กันพอสมควรแล้วนะครับ ซึ่งก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้ผมอยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้พื้นฐานเช่นเรื่องของ ทฤษฎีโน๊ตสากล, โน๊ตที่อยู่บนคอกีตาร์ และความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับกีตาร์บ้างแล้วมิฉะนั้นอาจจะลำบากนิดนึง ดังนั้นขอให้เพื่อน ๆ ไปศึกษาความรู้พื้นฐานได้จากหน้าดังกล่าวก่อนนะครับ ก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้นะครับ

 &nbs ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์ ว่าด้วยสเกลและโหมด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์

 

            เอาล่ะครับถึงตรงนี้แสดงว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับกีตาร์กันพอสมควรแล้วนะครับ ซึ่งก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้ผมอยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้พื้นฐานเช่นเรื่องของ ทฤษฎีโน๊ตสากล, โน๊ตที่อยู่บนคอกีตาร์ และความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับกีตาร์บ้างแล้วมิฉะนั้นอาจจะลำบากนิดนึง ดังนั้นขอให้เพื่อน ๆ ไปศึกษาความรู้พื้นฐานได้จากหน้าดังกล่าวก่อนนะครับ ก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้นะครับ

 &nbs ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์ ว่าด้วยสเกลและโหมด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์

 

            เอาล่ะครับถึงตรงนี้แสดงว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับกีตาร์กันพอสมควรแล้วนะครับ ซึ่งก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้ผมอยากจะบอกว่าเพื่อน ๆ น่าจะมีความรู้พื้นฐานเช่นเรื่องของ ทฤษฎีโน๊ตสากล, โน๊ตที่อยู่บนคอกีตาร์ และความรู้พื้นฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับกีตาร์บ้างแล้วมิฉะนั้นอาจจะลำบากนิดนึง ดังนั้นขอให้เพื่อน ๆ ไปศึกษาความรู้พื้นฐานได้จากหน้าดังกล่าวก่อนนะครับ ก่อนที่จะศึกษาในส่วนนี้นะครับ

            ในส่วนนี้ผมจะกล่าวถึงทฤษฎีทางดนตรีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์ในขั้นที่สูงขึ้นมาอีกหน่อย(เท่าที่ผมมีความรู้)รวมถึงการนำไปใช้กับการเล่นกีตาร์ของเราเช่นในเรื่องของ scale, mode อะไรเหล่านี้เป็นต้น ตอนนี้คุณยังไม่ต้องตกใจครับที่อาจจะไม่คุณกับคำพวกนี้ต่อไปคุณจะคุ้นเคยกับมันเอง ดังนั้นส่วนนี้ผมจะกล่าวถึง

             Scale และ Mode

                1. Diatonic Scale

                2. Whole Tone Scale

                3. Cromatic Scale

                4. Major Scale และ Mode