Make your own free website on Tripod.com

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์ว่าด้วย Scale และ Mode

 

6. Diminished Scale

            สเกลชนิดนี้เป็นอีกสเกลที่มีการใช้การมาก ลักษณะเด่นของสเกลนี้คือจะมีช่วงห่างของเสียงแต่ละโน๊ตเท่ากับ 2 1/2 เสียง คือ 1 tone (เท่ากับ 2 semitone) + 1 semitone หรือเท่ากับ 3 ช่องเฟร็ต ทำให้บางทีก็เรียกสเกลนี้ว่า 2+1 สเกล หรือ whole-half สเกล

            และด้วยการที่โน๊ตแต่ละตัวห่างกัน 2 เสียงครึ่งนี้ทำให้แพทเทินของสเกลนี้สามารถจำได้ง่าย และวางนิ้วได้ง่าย ดิมินิชสเกลนี้มีการใช้มานานแล้วในดนตรีคลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงแจ๊ส และปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของนักกีตาร์ การวางนิ้วไล่สเกลจะซ้ำแบบเดิมในทุก ๆ 3 เฟร๊ตที่เลื่อนขึ้นไป รูปแบบของสเกลนี้บนบรรทัด 5 เส้นได้แก่ (C diminished scale)

cdimsc21.gif (1616 bytes)

dimsc12.gif (2061 bytes)

            เนื่องจากการที่โน๊ตในสเกลห่างกัน 3 semitone ดังนั้นเราสามารถจัดคอร์ด diminished ได้ทั้งหมด 12 คอร์ด โดยที่มีรูปแบบการจับคอร์ดต่างกันเพียง 3 แบบ คือในการจับคอร์ดครั้งเดียวสามารถเป็นได้ถึง 4 คอร์ด ดังนี้ครับ

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์ ว่าด้วยสเกลและโหมด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นสำหรับกีตาร์ว่าด้วย Scale และ Mode

 

6. Diminished Scale

            สเกลชนิดนี้เป็นอีกสเกลที่มีการใช้การมาก ลักษณะเด่นของสเกลนี้คือจะมีช่วงห่างของเสียงแต่ละโน๊ตเท่ากับ 2 1/2 เสียง คือ 1 tone (เท่ากับ 2 semitone) + 1 semitone หรือเท่ากับ 3 ช่องเฟร็ต ทำให้บางทีก็เรียกสเกลนี้ว่า 2+1 สเกล หรือ whole-half สเกล

            และด้วยการที่โน๊ตแต่ละตัวห่างกัน 2 เสียงครึ่งนี้ทำให้แพทเทินของสเกลนี้สามารถจำได้ง่าย และวางนิ้วได้ง่าย ดิมินิชสเกลนี้มีการใช้มานานแล้วในดนตรีคลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงแจ๊ส และปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของนักกีตาร์ การวางนิ้วไล่สเกลจะซ้ำแบบเดิมในทุก ๆ 3 เฟร๊ตที่เลื่อนขึ้นไป รูปแบบของสเกลนี้บนบรรทัด 5 เส้นได้แก่ (C diminished scale)

cdimsc21.gif (1616 bytes)

dimsc12.gif (2061 bytes)

            เนื่องจากการที่โน๊ตในสเกลห่างกัน 3 semitone ดังนั้นเราสามารถจัดคอร์ด diminished ได้ทั้งหมด 12 คอร์ด โดยที่มีรูปแบบการจับคอร์ดต่างกันเพียง 3 แบบ คือในการจับคอร์ดครั้งเดียวสามารถเป็นได้ถึง 4 คอร์ด ดังนี้ครับ

รูปแบบที่ 1 C diminished      = Eb diminished     = F# diminished    = A diminished
รูปแบบที่ 2 C# diminished    = E diminished       =
รูปแบบที่ 1 C diminished      = Eb diminished     = F# diminished    = A diminished
รูปแบบที่ 2 C# diminished    = E diminished       =